Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2012

kiwaczek
4060 6a2d
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaromance romance

May 19 2012

kiwaczek

"szczęśliwa może być ameba lub kobieta na zakupach, albo dziecko, które wyjechało na wakacje".

"Mężczyzna i szczęście nie idą w parze. Prawdziwy mężczyzna powinien być cały czas lekko wk...ny, lub przynajmniej zmartwiony. Musi mieć jakąś idée fixe. Wtedy nie ma czasu na szczęście. Kiedy do czegoś dążysz, nie myślisz o szczęściu, nie masz na to czasu. Tramwaj zwany podążaniem (śmiech)".

— maleńczuk

May 07 2012

kiwaczek
3386 c16e 500
Reposted frombluecat bluecat viacats cats
kiwaczek
6456 ecb6 500
Reposted fromhushhush hushhush viaShoeSoup ShoeSoup
kiwaczek
8992 c47f 500
Reposted fromhushhush hushhush viaShoeSoup ShoeSoup
kiwaczek
8458 04e2
Reposted fromhushhush hushhush viaShoeSoup ShoeSoup
kiwaczek
4601 61a9
Reposted fromKasztaniak Kasztaniak viaShoeSoup ShoeSoup

April 16 2012

kiwaczek
8995 a7ed

March 20 2012

kiwaczek
1298 f6bb
Reposted fromisolation isolation

March 14 2012

kiwaczek
Reposted fromcats cats

March 12 2012

kiwaczek
4628 3de1 500
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaabsstract absstract
kiwaczek

what is motivation

where can i download it

Reposted fromminna minna viaabsstract absstract
kiwaczek
5024 bb75 500
Reposted fromsorrow sorrow viaabsstract absstract
kiwaczek
Reposted fromnameherhope nameherhope viaabsstract absstract
kiwaczek
Reposted fromnameherhope nameherhope viaabsstract absstract

March 10 2012

kiwaczek
kiwaczek
Wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie
Jak by zaraz świat miał się skończyć
Kiedy pytasz mnie: czemu rzucam się jak w ogień
Wprost w ramiona twe, myślę sobie

Nic nie może przecież wiecznie trwać
Co zesłał los trzeba będzie stracić
Nic nie może przecież wiecznie trwać
Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić
— Anna Jantar "Nic nie może wiecznie trwać"
Reposted frommizuka mizuka viainspirations inspirations
kiwaczek
kiwaczek
0053 7bbb
Reposted fromwillhan willhan viainspirations inspirations
kiwaczek
Każdy człowiek ma wspomnienia, których nie ujawniłby nikomu oprócz własnych przyjaciół. Ma on także inne myśli, których nie ujawniłby nawet swoim przyjaciołom, aby pozostały sekretem dostępnym tylko dla niego. Ale istnieją także inne kwestie, których człowiek boi się oznajmić nawet samemu sobie. Każdy porządny człowiek ma kilka takich myśli, które są gdzieś ukryte w głowie.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl